english bulgarian

Технически паспорти

Технически паспорти

ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

НАРЕДБА № 5 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ

Техническият паспорт на строеж обхваща следните части:

1. част А "Основни характеристики на строежа";

2. част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти";

3. част В "Указания и инструкции за безопасна експлоатация";

Ред за съставяне на техническия паспорт

Собствениците на строежите възлагат с договор съставянето на техническите паспорти.

При съсобственост на строежа възлагането може да се извърши от някои от съсобствениците за сметка на всички съсобственици.

Технически паспорт на нов строеж

Техническият паспорт на нов строеж от първа до четвърта категория се съставя от консултанта едновременно с изготвянето на окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ. За строежите от пета категория техническият паспорт се съставя от техническия ръководител след завършване на СМР.

Техническият паспорт на нов строеж се съставя преди издаване на разрешение за ползване или на удостоверение за въвеждането му в експлоатация. 

Технически паспорт на съществуващ строеж

Техническият паспорт на съществуващ строеж се съставя въз основа на резултатите от обследването и оценката на строежа.

Техническият паспорт се актуализира в случаите на основно обновяване, реконструкция, основен ремонт, пристрояване, надстрояване или промяна на предназначението на съществуващ строеж или на част от него преди въвеждането му в експлоатация.

Настъпилите промени в състоянието на съществуващ строеж след въвеждането му в експлоатация, като реконструкция, основен ремонт, основно обновяване, промяна на предназначението, включително изпълнение на СМР, за които не се изисква разрешение за строеж, засягащи основните характеристики на строежа, се отразяват в техническия паспорт.

Техническият паспорт се изготвя за цялата сграда.

Обследване на съществуващи строежи

За съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж се извършва обследване за установяване на техническите му характеристики.

Обследването включва:

1. съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) стойности на техническите характеристики на обследвания строеж.

2. установяване на действителните технически характеристики на строежа по разделите на техническия паспорт;

3. анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на съответствието им с нормативните стойности, определени с нормативните актове, действащи към момента на въвеждането на строежите в експлоатация;

4. разработване на мерки;

5. съставяне на доклад за резултатите от обследването, който включва оценка на техническите характеристики на строежа за съответствие с изискванията на нормативните актове, действащи към момента на въвеждането на строежите в експлоатация, както и възможностите за изпълнение на съществените изисквания, в т.ч. оценка за сеизмичната осигуреност на строежа в съответствие с действащите към момента на обследването нормативни актове.

 

Действителните технически характеристики на строежа се установяват чрез:

1. събиране, проучване и анализ на наличната техническа документация;

2. екзекутивно заснемане - при липса на техническа документация;

3. оглед и измервания на строежа за събиране на технически данни (описват се видът и размерите на дефектите, повредите или разрушенията в строежа);

4. извършване на необходимите изчислителни проверки (свързани с измервания, пробни натоварвания и др.).

 

Обследването на строежите се извършва от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност.

Обследването започва с подписване на договор за възлагане между собственика на имота и Ситиарх ЕООД

Обследването завършва с приемане на доклада от възложителя и съставяне на техническия паспорт.

 

Техническите паспорти на съществуващи строежи - държавна, общинска или частна собственост се съставят в срок до 2022 г.

За съществуващите строежи, на които по време на строителството е упражняван строителен надзор (за строежите, започнати след 1 септември 1999 г.) и които са въведени в експлоатация преди влизане в сила на наредбата, техническият паспорт може да се състави, без да се извършва обследване на строежа, ако строежът съответства на одобрената проектна (екзекутивна) документация и на разрешението за ползване (удостоверението за въвеждане в експлоатация);

 

Строежите се категоризират, както следва:

1. първа категория:

строежи, криещи опасност от взрив, от значително вредно въздействие върху околната среда или от разпространение на отровни или вредни вещества;

строежи, при които не се допуска прекъсване на технологичния процес;

производствени предприятия с капацитет над 500 работни места и съоръжения към тях;

недвижими културни ценности с категория "световно значение" и "национално значение", както и сгради в границите и охранителните зони на археологическите резервати извън урбанизирани територии;

реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория;

и др.

 

2. втора категория:

сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители;

производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 200 до 500 работни места и съоръженията към тях;

реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория;

и др.

 

3. трета категория:

жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв.м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители;

производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 100 до 200 работни места и съоръженията към тях;

реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория;

и др.

 

4. четвърта категория:

жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители;

производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях;

реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория и вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им;

недвижими културни ценности с категория "местно значение";

и др.

 

5. пета категория:

жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м или с капацитет до 100 места за посетители;

производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях;

 

Цена за изготвяне на технически паспорт


Екзекутивно заснемане: 2-3 лв./м2 без ДДС (изготвя се само при липса на съществуващи чертежи на сградата)
Технически паспорт 3-5лв./м2 без ДДС

 

Необходими документи за съставяне на Технически паспорт на съществуваща сграда

 

Проектна документация на сградата;

Разрешение за строеж;

Акт обр.15;

Удостоверение от кадастъра;

Разрешение за ползване;

Документи за собственост – нотариален акт и актуална скица;

Документи на собственика на обекта /удостоверение от Агенция по вписванията, ако собственика е юридическо лице/;

Документи за промени след разрешение за ползване;

Сертификати от акредитиран орган за контрол за електроконтролни измервания: импеданс и мълниезащита на сградата.

 

 

За контакти

арх. Димитър Младенов

 

0889588667

 

 

НАЗАД