english bulgarian

УРБАНИСТИЧНА КОНЦЕПЦИЯ И АРХИТЕКТУРНО-БЛАГОУСТРОЙСТВЕНО ОФОРМЯНЕ НА ПЛОЩАД „СВЕТА НЕДЕЛЯ”, ГР. СОФИЯ - ПЪРВОПРЕМИРАН 2013

 

 

 

 

 

УРБАНИСТИЧНА КОНЦЕПЦИЯ И АРХИТЕКТУРНО-БЛАГОУСТРОЙСТВЕНО ОФОРМЯНЕ НА ПЛОЩАД „СВЕТА НЕДЕЛЯ”, ГР. СОФИЯ
 
I Основни цели
Превръщане на площад “Света Неделя” в централно градско пространство, свързващо пешеходната зона по бул “Витоша” с площад “Независимост” и бул. „Мария Луиза”.
Разкриване и експониране на очакваните археологични останки в рамките на площада: античен форум /агора/ и най-значителната обществена сграда в южната част на площада: Praetorium / Thermes /
Обвързването в една обща система на всички археологически находки, разкрити досега, както и очакваните бъдещи разкопки
     Чрез тези урбанистични намеси ще се създаде една непрекъсната пешеходна ос в посока север- юг, започваща от НДК, по бул “Витоша” до пл “Света Неделя” и  през подлеза при “Света Петка Самарджийска” до пл. “Бански” обединяваща всички археологически разкрития и паметници на културата в тази зона  Така всички граждани на София ще имат възможност да се докоснат до историческата памет на града и нейната антична история по най-непосредствен начин.
 
II Транспортно-комуникационната схема в М 1:5000 илюстрира промяната на автомобилния и трамваен транспорт в рамките на тази част от централната градска зона
Премахване на автомобилното движение през пл. “Света Неделя” между бул. “Тодор Александров” и ул. “Алабинска”, създаване на триклонно кръстовище на бул “Мария Луиза” с бул. “Тодор Алексанров”, с частична реконструкция. Затваряне на бул .“Ал Стамболийски “ при площад “Света Неделя” и създаване на надземен паркинг и подземен гараж за 80 коли под булеварда. Класът /категорията/ на бул. “Ал Стамболийски” се понижава в участъка от бул. “Христо Ботев” до пл. ”Света Неделя”. В този участък се развива двустранно косо паркиране.
Според Общия устройствен план на София трамвайната линия, преминаваща през площада и бул. “Мария Луиза отпада. Премахването на трамвая дава възможност за експониране на археологията. В момента тази трамвайна линия дублира трасето на втори метродиаметър, преминаващ под площад “Света Неделя” и бул. ”Мария Луиза”.
Новото транспортно решение налага промяна на достъпа до хотел  „Шератон”. Досегашния открит паркинг пред хотела се заменя с подземен механичен паркинг с достъп от ул „Съборна”. Достъпът на коли до централния вход на хотела и до Богословския факултет е от същата улица, оформен с усилена настилка.
Считаме, че премахването на автомобилното и трамвайно движение прави възможно превръщането на пл.”Света Неделя от неугледен паркинг и транспортно кръстовище в спокойна пешеходна зона, доминирана от църквата “Света неделя”.
 
III.Пешеходни направления и зелена система
В схема в М 1:5000  са показани основните пешеходни оси в центъра на град София. Като първи етап предстои да се изгради оста север –юг от Народния дворец на културата - бул. Витоша - площад Света Неделя – площад Бански. Илюстрирана е обвръзката на тези оси със зелената система на центъра и археологическата зона ”Сердика –Средец”.
 
IV. Урбанистична концепция
Урбанистичната концепция е изяснена в двете основни нива: надземно и подземно. Основната идея при решаването на надземното ниво е изразена чрез:
непрекъснатост на пешеходното пространство по бул. Витоша до площад “Света Неделя”, исторически обусловен главен градски площад и подчертаване на катедралния храм “Света Неделя” като основна доминанта на площада.
обвързване на съвременното ниво на площада, чрез голям археологически двор с овална форма, с очакваните археологически разкрития: античен форум /агора/ и cardomaximus, северно от черквата и президиум/преториум (големи римски терми), южно от нея. Внушителната сграда на президиум/преториум (римските терми) е проучвана частично през 1936, 1982 и 1985 г. Предполагаемият размер на сградата е около 100 м (Изток-Запад) х 50-55 м (Север - Юг). Градежът е изключително масивен, изпълнен в opusmixtum и opusquadratumпо фасадите. Установена е южната фасада на сградата и няколко помещения със значителен размер. Наличието на хипокаустни инсталации, мраморни облицовки, сложни канализационни и отводнителни съоръжения, както и разкритият голям басейн с апсидно оформяне в западния край предполагат термалната функция на комплекса. Сградата се датира от различните изследователи между средата на II и края наIII век. Към края на III век изглежда сградата е преустроена в административна, като тук е организирана и една от монетарниците на града. Идентификацията й като резиденция на провинциалния управител, а впоследствие и на Константин Велики трудно може да се приеме поради същностните различия в архитектурния облик на по-ранните терми и резиденциалните комплекси.
свързване на съвременното площадно ниво с централната метростанция и с археологическите разкрития по бул. “Мария Луиза на север чрез подлеза при “Света Петка Самарджийска”. В посока изток от същия подлез става връзката с изградената подземна зона, предвидена за експониране на археология in situ, лапидариуми, информационен център,макет на антична Сердика. Подсказваме възможност за дооформяне на този отвора при Ларгото и терасовидна връзка с пешеходното ниво. На север пешеходното пространство преминава западно от ЦУМ, като се отчита решението на проектантския колектив, предоставено в конкурсната програма. Проектът предлага възможност за експониране на западната част от разкритата голяма базилика под бул. „Мария Луиза” в обхвата на незастроения частен имот
Естествен завършек на това пространство се явява площад Бански с джамията, доминиран от величествената сграда на Централна баня, която предстои да се превърне в Музей на София.
 
Подземното ниво представлява един подземен музей, открити и покрити пространства, осигуряващи достъп до античните останки от римско време /базилики, терми, жилищни сгради/, форум и преториум /терми/, Западна порта и Източната порта, паметници на културата от Средновековието и Османския период. В същото време това ниво е място за съвременни изложби, концерти и представления.
Под площад Света Неделя се предвижда археологическо проучване, документиране, консервация, реставрация и експониране на очаквания античен форум. Централна позиция в градоустройствената схема на антична Сердика заема площадното пространство, което в зависимост от устройството може да се дефинира като форум или агора. Археологически античният център никога не е проучван цялостно. При разкопките в началото на 50-те години на XX век на терена под „Шератон” е установена източната граница на площада, маркирана от фасадите на булевтериона и сградата южно от него. Хипотетично тук може да се очаква разкриване и на трасето на кардо максимус, който в този случай ще тангира от изток ареата на форума/ агората/. Котата на настилката на форума е дадена от проучвателите като 544.80. От юг се предполага наличието на аркаден портик, разположен пред сграда с верижен план, частично разкрита в югоизточната част на площадния комплекс. Данните за западната граница са оскъдни и предполагат продължение в южна посока на кардото, разкрито при проучванията на централния подлез при ЦУМ.
В южната част на площад Света Неделя ще бъде проучена и експонирана сградата на Президиум/Преториум  (Терми).
Проектът предлага създаване на два археологични двора обединени в обща овална форма, като северния ще се ползва и като съвременен форум: място за социално общуване, изложби сред старините, концерти на открито, чийто естествен сценичен декор ще бъде силуета на черквата.
В южния двор ще се експонира най-значимата и съхранена антична сграда на Преториума (Термите). При проучванията през 1982 г. са измерени две коти – на върха на арките на хипокауста – 549.14 и на мраморният под в нишата на едната стена – 549.40. Други данни не са известни, но всички проучватели подчертават, че руините на сградата се появяват непосредствено под съвременните настилки.
Ето защо части от тази сграда ще се експонират под стъклени покрития. докато цялостното представяне на сградата ще се осигури на подземно ниво, доколкото това е възможно.
Двата двора са свързани подземно в частта на Cardo maximus, източно от църквата „Света Неделя”, по стената към хотел Шератон е предвиден лапидариум.
 
Цялото подземно ниво е обединено чрез централния подлез при ”Света Петка Самарджийска” с археологичното ниво под бул. Мария Луиза, на изток с подземната част при Ларгото и Източната порта на Сердика. На запад /като втори етап/ се предвижда въстановяване на археологическото ниво над метростанция Сердика I и връзка със Западната порта и черквата Св. Спас под Булбанк.
 
V. Обемно-пространствено решение на пл. “Света Неделя”
Основната идея се базира на баланс между “покрито“ и “открито” площадно пространство. Двата археологични двора са обединени в обща овална форма, като оптимална за пешеходното движение север - юг на съвременното надземно ниво. На най- високата точка на площада се издига църквата Света Неделя, около нея е съхранено собствено пространство с главен подход и създаване на малка “пиацета” от бул. Александър Стамболийски. Понастоящем този вход е затворен поради съществуващия трафик. От юг се запазва традиционния страничен вход, достъпен чрез пешеходен мост, преминаващ над разкопките като продължение на пешеходната зона по бул. ”Витоша” и осигуряващ възможност за наблюдаване на разкопките.
В северната част на площада е маркиран Cardomaximus пред главната фасада на хотел Шератон. В северния двор ще се експонира античният форум чрез терасовидно слизане до археологичното ниво, лесно достъпно и осигурявашо пространствено обединение на двете нива на площада.
В южната част Praetoriumще се експонира чрез отваряне и чрезостъклени оберлихти, които очертават контура на античната сграда. Предвидени са две стълбища с асансьори към подземното ниво, от което ще се разглеждат археологическите останки. Остъкляването ще олекоти междинната конструкция, ще осигури визуална връзка и ще спомогне за защите на останките от атмосферните влияния.
На самия площад се устройват места за краткотраен отдих: две от тези кафенета са традиционни (Flocafe,Interamerican),кафе-сладкарница се предвижда на терасите на хотел Шератон и на открито пред хотела. В северозападната част на площада се предвижда създаване на кът за кафе около място за водни и аудиовзуални ефекти, в близост до терасите към археологичното ниво.
Предвидени са слънцезащитни покрития (тенти и чадъри),с еднакъв за целия площад светлооранжев цвят, при местата за почивка и пред фасадите на някои сгради, съобразени с тяхната функция
Пред богословския факултет намира място малък воден ефект. В партера на същата сграда се разполага църковен музей, който сега са намира на втория етаж и е трудно достъпен.
Представени са силуети на площад “Св Неделя” и контактната зона. Проектното решение се придържа към изградената рамка на площада, като се предвиждат няколко промени В южният силует се предлага възстановяване на обема на Богословския факултет във вида преди 1944г. с купол на покрива.
При западния силует се надстроява сградата при улицаПозитано и се допълва цветовото и фасадно решение, предлага се също надстрояване на сградите по бул. Мария Луиза, срещу ЦУМ. В източния силует се предлага надстрояване на сградите срещу Съдебната палата с аналогична архитектура.
Съществуващата обемно-пространствена композиция на зелената система в площада се запазва в голяма степен. Премахват се някои единични дървета и групи, които са в лошо състояние или компрометират археологическите разкопки. Дървесната растителност около църквата, която е в добро състояние се допълва от нови дървета, разположени по периферията на площадното пространство. По този начин се получава по-добра връзка между открито и закрито пространство, осигурява се засенчване на част от площада, както и подчертаване силуетите на някои от прилежащите сгради. Чрез растителността се обвързват формираните няколко пешеходни пространства и в същото време се създава визуална изолация към преминаващите в съседство натоварени транспортни комуникации. Използваната дървесна и храстова растителност е с високи декоративни качества, създаваща колорит и настроение през всички сезони от годината. Растителността е съобразена и със спецификата на обекта. Подбрани са видове, чиято коренова система няма да засегне археологията. 
Настилката на площада се предвижда да бъде с гранитни плочи (светло- и тъмносиви) в комбинация с павета. Над Cardomaximus се предвижда настилка от груб гранитен камък с червен цвят. Предвижда се усилена настилка за достъп до входовете на хотел Шератон и Богословския факултут. Улица “Позитано” ще пресича пешеходната зона с усилен плочник.
Настилката в подземното ниво ще се съобрази с новоразкритите ръзкопки и при възможност ще се осигури пешеходна обиколка около Praetorium върху стъклена платформа.
Предвидените осветителни тела очертават главните пешеходни потоци на площада и фланкират главния подход към черквата. Предвижда се индиректно осветление под парапета на овалния отвор, художествено осветление в зелените площи, осветяване на реконструираната фасада на Богословския факултет и светлинни ефекти при водната площ до Булбанк.
Предлагаме хармонизиране на рекламите по фасадите на сградите по отношение на цвят и стил.
Представена е схема на пешеходен надземен и подземен маршрут с разполагане на информационни табели в близост до места за гледки.
 

НАЗАД